top of page
0000000468755-1.jpg

                      Hüsn-ü Aşk

                      Şeyh Galib

 

 

Hüsn ü Aşk (günümüz Türkçesiyle Güzellik ve Aşk), Şeyh Galip tarafından yazılan mesnevidir.

Kendisi bu eseri, 1782'de girdiği bir iddia üzerine altı ayda yazmıştır. Son dönem divan edebiyatının en önemli örneklerinden biri olmasının yanı sıra, tasavvufi alt yapısı ve sembolizmi ile genel olarak edebiyat ve spiritualizm açısından çok önemli bir eserdir. Eserin kahramanları, Hüsn (Güzellik) ve güzelliğe yönelişin sonucu olan Aşk'tır. Eserin her bir satırında kişi isimlerinden yer isimlerine ve benzetmelere kadar tasavvufi simgeler bulunur. Sebk-i Hindî (Hint üslubu) ile kaleme alınmıştır.

islamtarihi.JPG

                      Büyük İslam Tarihi -Tüm Ciltler-

                      Asım Köksal

 

 

Büyük Hadis alimi Asım Köksal'ın eşsiz eseri

Peygamber Efendimiz s.a.v doğumundan dört halife devrine dek İslam tarihinin tüm ciltlerinin toplanmış hali.

ilahiarmagan.JPG

                      İlahi Armağan ((Fethu'r-Rabbanî)

                      Şeyh Abdulkadir Geylani

 

 

Kutbü'l-ârifîn, Gavsü'l-vâsılîn, es-Seyyid, eş-Şeyh, Bâzü'l-eşheb hazret-i pîr Abdülkadir Geylânî (kaddesallahu sırrihussâmi) efendimizin büyük eserlerinden biri olan Fethu'rRabbani'nin Abdülkadir Akçiçek üstadımız tarafından Türkçeleştirilip genç nesillerimizin istifadesine sunulmuş olması şükranla karşılanacak bir hizmettir

fth.JPG

                     Futuhül Gayb (Gaybdan sesler)

                      Şeyh Abdulkadir Geylani

 

 

Kutbü'l-ârifîn, Gavsü'l-vâsılîn, es-Seyyid, eş-Şeyh, Bâzü'l-eşheb hazret-i pîr Abdülkadir Geylânî (kaddesallahu sırrihussâmi) efendimizin büyük eserlerinden biri Futuhül Gayb, çeşitli meselelerin hikmetini açıklar.

BOOKSHELF

In this library, which includes Sufism and Islamic books, you can read and download online by clicking the PDF icon. We recommend that you buy the originals of the books.

Showcase -------

Ayatul Hirz

Click on the icon that says PDF to download

Main Principles of Sufism

Izzeddin Kasani

This work is the most important work of Izzeddîn Mahmud bin Ali Kâşânî Natanzî, the famous Islamic scholar and mystic, who died in 735 AH (1334 AD). The work, which was written in Persian and has a well-deserved reputation among the Sufi classics, has also been influential on many Sufis who came after him.

In this book, in which the traditions, customs and descriptions of Sufism are explained in a literary manner, Kâşânî supported the subjects he dealt with with stories and parables; In addition, he added many Arabic and Persian couplets to his work. Kasani paid attention to the fact that all hadiths, narrations and stories he narrated were originated from. The book is built on ten chapters and each chapter consists of ten chapters.

In addition to Avârifu'l-Ma'ârif, Kâşânî also benefited from sources such as Abu Talib Mekkî's Kûtu'l-Kulûb, Abu Nasr Serrâc's Lum'a and Kuşeyrî Treatise. Câmi's mention of this work of Kâşânî in his Nefehâtü'l-Üns shows that the book gained a justified reputation in a short time.

Legends from Friends of Allah

Ragip Beautiful

To do this, it means loving heartfelt sultans and lovers of God, taking lessons from their lives, and being able to learn from their words and be a candidate for mercy.

They are the people of a clean race, who come from a clean line and teach people the best lessons.

Ahl al-Sunnah Creed

Ahmed Ziyaüddin Gumushanevi

For a believer, the most important issue regarding the belief knowledge is the issue of "correction of belief", that is, the fact that one's knowledge of the belief is complete and correct.
His Holiness Ahmed Ziyâüddin is one of our great guides who is familiar with both Sharia, Sect and Truth sciences. We are happy to present this work.

Kutub-u Sitte

Those who reported hadiths in Qutb-u Sitte, which is regarded as the most robust sources of hadith by Ahl as-Sunnah,

  • Sahih-i Bukhari (صحيح البخاري)

  • Sahih-i Muslim (صحيح مسلم)

  • Sunen-i Nesai (النسائي سُنن)

  • Sünen-i Tirmidhi (سُـنَن الترمذي)

  • Sunen Abu Dawud (سُنن أبو داوود)

  • Sünen-i İbn Mace (سُنن ابن ماجة)

Sufi Gardens

Necip Fazıl Kısakürek

While simplifying the greatest religious work of the last century, with the most meticulous loyalty, the deepest attention and the sharpest anger, the only measure I will add from myself is to seek refuge in the great spirituality of the Great Veli and ask for forgiveness.

Guneytüt Talibin Treasure of Science and Cannabis

Sayyid Abdulkadir Geylani

The work of the Sultan of Evliyalar, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani, titled al-Gunya li-talibi tariki'l-Hak (The Book That Is Enough for the Demands of the Right Path) - Gunyetüt Talibin - offers wisdom about the path of wisdom as a source of wisdom.

Signs of Doomsday

Ahmed Ziyauddin Gumushanevi

The work in which Signs of Doomsday are told.

When the Bid'ahs spread and this ummah curse the next ones, let those who have knowledge spread it. For, whoever hides his knowledge at such a time is like the one who hides what Allah sent down to Muhammad (PBUH).
Ravi: Hz. Muaz (Radiallahu Anh)

envarülaskin.JPG

                      Envarül Aşıkin - Aşıkların Nurları

                      Ahmed-i Bican

 

 

Envârü’l-âşıkīn’ın, yüzyıllarca geniş halk kitleleri tarafından okunan Ahmediyye ve Muhammediyye gibi dinî-didaktik eserler içinde önemli bir yeri vardır. Kitabın Balkanlar, Anadolu ve daha sonra Kazan’da basıldığı göz önüne alınırsa Türk dünyasının İslâm dini ve kültürü hakkındaki başlıca kaynaklarından biri olduğu söylenebilir. Ahmed Bîcan diğer eserlerinde olduğu gibi bu eserinde de edebî olmaktan çok öğretici bir yol takip etmiştir. Maksadı, “hakikat ve şeriatın inceliklerini” bir araya toplayarak okuyucularının dünya ve âhiret saadetine ulaşmalarını sağlamaktır. Günümüzde de anlaşılabilecek nitelikte oldukça sade ve açık, yer yer secilerle zenginleştirilmiş, kısa ve tercümeden kaynaklanan, konuşma diline yakın olma düşüncesinin de etkili olduğu devrik cümlelerden kurulu bir anlatımı olan Envârü’l-âşıkīn’ın Türk nesir tarihinde önemli bir yeri vardır.

bottom of page